It’s time to rename Manitoba to Peopleitoba!!!!

It’s time to rename Manitoba to Peopleitoba!!!!

   — Canada Memes